Vedtægter for teatermassehysteri

§1 Foreningens navn 

1.1 Teater Massehysteri.

 

§2 Foreningens hjemsted 

2.1 Aalborg. 


§3 Foreningens formål 

3.1 Foreningens formål er at skabe ny og original scenekunst i Danmark. Samt støtte unges udvikling i vækstlaget.   


§4 Medlemmer
4.1 Nye medlemmer kan blive en del af Teater Massehysteri ved en afstemning i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan nye medlemmer optages gennem en prøve/audition med mindst 3 aktive medlemmer/bestyrelsesmedlemmer til stede.  

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Dette kan vedtages hvis der er 3/4 flertal i bestyrelsen for beslutningen.  

4.2 Inaktivitet fra et medlem i seks måneder kan resultere i en samtale med bestyrelsen om medlemmets fremtid i foreningen. Her kan aftales orlov, frivillig afsked på et bestyrelsesmøde.  

4.3 Foreningens stiftere er Bolette Winther, Liam Walker, Oliver Bartholdy, Klara Kirk, Line Larsen, Johanne Lund.   

 

§5 Generalforsamlingen  

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.  

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.  

5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret.  

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år  

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden:  

      1. Valg af dirigent og stemmetællere  

      2. Bestyrelsens beretning  

      3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

      4. Indkomne forslag  

      5. Forslag til handlingsplan og budget  

      6. Valg af bestyrelse og suppleant  

      7. Valg af revisor/Kasser  

      8. Evt.  


§6 Ekstraordinær generalforsamling 
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.  

 

 

§7 Bestyrelsen 
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.  

7.2 Bestyrelsen består af seks medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer  

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges  

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.  

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.  

 

 

§8 Regnskab/økonomi  

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)  

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.  

8.3 Regnskabet forelægges, tilses og revideres løbende af bestyrelsen.  

8.4 Teater Massehysteris medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for økonomien i foreningen.    

 

 

§9 Dispositionsret 
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.  

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen.  

 

 

§10 Vedtægtsændringer  

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.  

10.1 I tilfælde af brud på vedtægterne i bestyrelsen indkaldes der til generalforsamling, hvor der kan stemmes om tillidsbrud. Der kan herefter stemmes om udskiftning af bestyrelse eller opløsning af Teater Massehysteri. 

 

 

§11 Opløsning af foreningen 
11.1 Foreningen kan opløses af bestyrelsen med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.  

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling eller en investering i en virksomhed der skal fremme teaterets videre kunnen.  

11.3. Der skal som minimum være 1 af de 6 originale stiftere tilbage i foreningen, for at foreningen og kollektivet kan fortsætte.  

11.4 Ønske om at melde sig ud af foreningen, er ikke lige med opløsning af foreningen.